HRShops - הספר הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה
 הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה
 
ספר חדש + תקליטור
 
לראשונה בתחום יחסי העבודה והשכר, ספר המכיל את ההסכמים, המסמכים והטפסים הנחוצים במסגרת יחסי עבודה.
 
ספר ייחודי זה כולל מגוון רחב של הסכמי עבודה, מסמכים וטפסים המגדירים את הזכויות והחובות של צדדים ליחסי עבודה, הנחוצים בטרם, במהלך ובתום יחסי העבודה:
 
» הסכמי עבודה מפורטים למגזר הפרטי (למגוון רחב של תפקידים) ולענפים ספציפיים במשק (בהם חלים צווי ההרחבה הענפיים): 
הסכם עבודה אישי מפורט-כולל תנאי עבודה נוספים שאינם מחויבים על פי החוק, הסכם למזכירה, לעובד שעבר תקופת אכשרה, לעובד זמני, לעובד במשמרות, לנער, לעוזרת בית, לגננת, למטפלת סיעודית, לעובד עם מוגבלות, לעובד זר, לחשב שכר, לאחראי קשרי לקוחות, לעובד הייטק (ללא אופציות), למנהל מחלקת שיווק ומכירות, למוכרן טלמרקטינג, למוקדן מחלקת שירות, למלצר, למנהל מטבח, למתמחה, לעו"ד, לעו"ד בכיר, לעובד בהשכרת רכב, לעובד במשרד נסיעות, לעובד בסוכנות גז, לעובד בסוכנות ביטוח, למוכר בחנות, לרופא שיניים, לסייעת במרפאת שיניים, לעובד בענף מתכת חשמל ואלקטרוניקה (עד 20 עובדים), לעובד בענף מלאכה ותעשייה זעירה, לעובד באולם שמחה/אירועים, לעובד בענף שמירה ואבטחה ולעובד בענף ניקיון ואחזקה.
 
ההסכמים כוללים סעיפים המתייחסים להיקף החבות הפנסיונית החלה על המעסיק ביחס לעובדיו.
 
לכל הסכם בספר מצורפים הסברים מפורטים המאפשרים להתאים את ההסכם למקרה הספציפי.
 
» הסכמים במערכת יחסים שבין מזמין שירות לבין נותן שירות (חברה או עצמאי הנותן שירות כנגד חשבונית מס) בכל הקשור להגנה מפני האפשרות שנוצרו יחסי עובד מעביד.
 
» מגוון רחב של מסמכים הנחוצים למעסיק:
התחייבות לשמירת סודיות והגבלת תחרות, אישור לפי סעיף 14, מסמכים הקשורים לרכב שניתן לשימוש עובד, הסכם מתן הלוואה לעובד, הסכם יציאה לקורס/השתלמות, טלפון נייד, תקופת הכשרה, התחייבות לשמירת ציוד, כתב קבלה וסילוק, שימוש ומעקב אחר פעילות במחשב/אחר תכתובת דוא"ל, הודעה בעניין חובת דיווח נוכחות, הצהרת עובדת המתפטרת לשם טיפול בילד, התראה על הפרת משמעת / על תחרות אסורה, כתב שחרור לפוליסת ביטוח/לקרן השתלמות, הודעה על זניחת עבודה, הודעה על קבלת התפטרות, דוגמאות להודעות על שינוי תנאים, הודעה על מתן בונוס, הודעה על הגבלת עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, בקשה לחל"ת, הודעה בעניין צבירת חופשה, פרוטוקול שיחת הבהרה, זימון לשימוע, פרוטוקול שימוע, הודעה על הפסקת עבודה, אישור על תקופת העסקה, דרישת חוב מעובד.
 
» מגוון רחב של טפסים:
הודעה על תנאי עבודה, הודעה על הפרשות סוציאליות, הודעה על שינוי בתנאי עבודה, היעדרות בשל מחלה (ילד, בן זוג, הורה), היעדרות למתן סיוע למוגבל, היעדרות לרגל הריון ולידה, הודעה על התפטרות לשם טיפול בילד, חופשת לידה לאב, העסקת נער וילד, טפסים הנדרשים ביחס לתאונות עבודה, כתב תביעה/הגנה לתשלום שכר עבודה/פיצויי פיטורים.
 
» סקירות מקצועיות מפורטות של היקף החבויות הפנסיוניות במגזר הפרטי ובתעשייה, לרבות הייטק, ותקנון למניעת הטרדה מינית.
 
ספר זה מהווה כלי עבודה מקצועי וחיוני לכל העוסקים, במישרין ובעקיפין,  בתחום יחסי העבודה והשכר.
 
רוכשי הספר יקבלו תקליטור, המכיל את כל ההסכמים והמסמכים שבספר בפורמט קובץ Word, המאפשר עריכת ההסכמים והמסמכים, ללא צורך בהקלדתם.
 
 
מחיר 1640 ש``ח