מדד עזיבה מרצון


                                  מספר המתפטרים לתקופה
1. מדד עזיבה מרצון = ------------------------------
                                  למספר העובדים הממוצע לתקופה.


* וכמובן שניתן לבדוק זאת לפי אוכלוסיות שונות או על פני תקופות זמן שונות.


2. מספר המתפטרים מתוך סה"כ העוזבים (מפוטרים + מתפטרים על סיבותיהם השונות)
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )