מדדי העדרויות

                          סה"כ שעות העדרות נטו מעבודה (מחלה, חופשה, מילואים, אבל, תאונה, שמחות, העדרות ללא רשות) לתקופה
מדד העדרויות =  ---------------------------------------
                          סה"כ שעות ברוטו לאותה תקופת זמן.

* ניתן לחשב ברמת העובד, מחלקה, ארגון.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )